Fy amser yn San Steffan.

 • 15 Tachwedd 2012Etholwyd gyntaf i San Steffan.

  Ar ôl gweithio yn y sector ddyngarol ac elusennol am flynyddoedd, cefais fy ethol yn Aelod Seneddol De Caerdydd a Phenarth ym mis Tachwedd 2012, yn dilyn ymlaen o ymddiswyddiad yr Aelod Seneddol ar y pryd, Alun Michael, a ddewiswyd yn ymgeisydd ar gyfer yr etholiad cyntaf y Comisiynydd Heddlu a Throsedd ar gyfer De Cymru.
 • Tachwedd 2012 - PresennolYmgyrchu dros gyfiawnder.

  Rwyf wedi gweithio gydag ASau eraill i wrthwynebu’r dreth ystafell wely, datgelu effaith diwygio lles ar y tlotaf a’r mwyaf agored i niwed, i ddatgelu’r sgandal credyd treth concentric ac ymladd dros gyfiawnder pensiynau i ferched 1950 a phensiynwyr ASW.
 • Chwefror 2013Aelod o'r Pwyllgor Biliau Cyhoeddus ar y Mesur Priodas Gyfartal.

  Fe wnes i wasanaethu ar y Pwyllgor Biliau Cyhoeddus ar y Bil Priodas (Cyplau o'r Un Rhyw) i gyflawni'r ddeddf priodas gyfartal hanesyddol.
 • Hydref 2015 - Ionawr 2016Gweinidog Cysgodol Materion Tramor Cysgodol a Masnach, Diwydiant a Chysylltiadau Diwydiannol.

  Fel Gweinidog Cysgodol, arweiniais yn falch frwydr Llafur yn erbyn deddf undeb llafur Torïaidd gelyniaethus, gan weithio gyda'n hundebau llafur ledled y wlad. Fel Gweinidog Tramor Cysgodol, siaradais ar faterion o Affrica i'r Falklands.
 • 07 Mai 2015Ail-ethol i San Steffan.

  Yn Etholiad Cyffredinol 2015 cefais fy ailethol yn Aelod Seneddol De Caerdydd a Phenarth gyda mwyafrif o 7,453 ac 42.8% o'r bleidlais.
 • 2015 - Presennol Is-Gadeirydd y grŵp trawsbleidiol Fyddin o Aelodau Seneddol.

  Yn ddiweddar, cwblheais Gynllun Seneddol y Lluoedd Arfog a oedd yn cynnwys treulio dros 40 diwrnod gyda milwyr Prydain yma yn y DU ac ar ymarferion hyfforddi dramor o'r Arctig i Ganada a Chyprus. Rwy’n gweithio’n agos gyda sefydliadau cyn-filwyr lleol fel Partneriaeth Cyn-filwyr Cymru a Woody’s Lodge.
 • 10 Chwefror 2016 - 3 Mai 2017Aelod o'r Pwyllgor Rheoli Allforio Arfau.

  Fel Aelod o’r Pwyllgor Rheoli Allforio Arfau, cynorthwyais i ddatgelu sgandal gwerthiannau arfau’r DU i Saudi Arabia ac rwyf wedi ymgyrchu dros ddatrys y gwrthdaro a’r ymosodiadau ar bobl yn Yemen.
 • 08 Mehefin 2017Ail-ethol i San Steffan.

  Yn 2017, galwodd y Prif Weinidog ar y pryd Theresa May Etholiad Cyffredinol cynnar. Cefais fy ailethol yn Aelod Seneddol De Caerdydd a Phenarth gyda mwyafrif o 14,864 ac 59.5% o'r bleidlais.
 • Mehefin 2017 - PresennolCadeirydd yr APPG ar HIV / AIDS.

  Ymgyrchais dros a wnes i helpu sicrhau cyllid newydd i fynd i’r afael â’r epidemig byd-eang ac i sicrhau bod gennym ymateb o’r radd flaenaf yn y DU.
 • Gorffennaf 2017Cyd-gadeirydd y Blaid Lafur Seneddol LHDT+.

  Rwyf wedi ymladd yn gyson yn erbyn homoffobia a gwahaniaethu, a dros hawliau pobl LHDT+ ledled y byd, ac roedd yn anrhydedd cael fy nghynnwys yn Rhestr Binc 2019.
 • 2017 - PresennolIs-Gadeirydd yr APPG ar Newid Hinsawdd.

  Ymgyrchu trawsbleidiol i ymladd ein bygythiad byd-eang mwyaf. Rwyf wedi ymgyrchu ar ansawdd aer, yn erbyn ehangu Heathrow, ac wedi cefnogi mwy o ynni adnewyddadwy a datganoledig, gan gynnwys defnyddio ynni'r llanw yn Ne Cymru.
 • 2018 - 2019Cwblhau Cynllun Seneddol yr Heddlu ar hyn o bryd.

  Rwy'n treulio diwrnodau y tu ôl i'r llenni yn rheolaidd gyda Heddlu De Cymru ac ar draws y DU i ddeall a chefnogi gwaith ein heddlu gweithgar yn well.
 • Medi 11, 2017 - PresennolAelod o'r Pwyllgor Materion Cartref.

  Gweithiais gyda'n tîm Llafur i roi'r Llywodraeth o dan bwysau difrifol dros y Sgandal Windrush ofnadwy a helpu i orfodi ymddiswyddiad yr Ysgrifennydd Cartref ar y pryd dros bolisïau gelyniaethus y Swyddfa Gartref (2018). Rwyf wedi ymgyrchu am fwy o arian i’n heddlu, gweithredu ar eithafiaeth ar-lein, a rhoi diwedd ar gadw mewnfudo amhenodol - yn ogystal â datgelu effaith drychinebus bargen dim Brexit ar gyfer ein ffiniau, diogelwch a dinasyddion yr UE sy’n byw yn y DU.
 
 

Eich cynrychiolydd yn San Steffan.

Fi yw’r Aelod Seneddol Llafur a Chydweithredol dros Dde Caerdydd a Phenarth.

Cefais fy ethol yn Aelod Seneddol De Caerdydd a Phenarth ym mis Tachwedd 2012 a bûm yn PPS i Brif Ysgrifennydd Cysgodol y Trysorlys, ac yn fuan wedi hynny fel Chwip yr Wrthblaid yn gweithio gyda'r timau Busnes a Chymru dra hefyd yn gwasanaethu ar y Pwyllgor Dethol Materion Gymru. Yna cefais fy nyrchafu’n Weinidog Masnach a Diwydiant Cysgodol, ac yna Gweinidog Cysgodol y Swyddfa Dramor - cyn dychwelyd i’r meinciau cefn, lle rwyf wedi gwasanaethu ar y Pwyllgorau Datblygu Rhyngwladol, Rheoli Allforio Arfau a Materion Cartref.

Ochr yn ochr â hyn, rwy’n cadeirio’r Grŵp Seneddol holl bleidiol (APPG) ar HIV / AIDS, a hefyd yn eistedd fel Is-gadeirydd Grŵp y Fyddin yn yr APPG ar y Lluoedd Arfog, Is-gadeirydd yr APPG ar Newid Hinsawdd, ac fel Ysgrifennydd yr APPG ar Somaliland. Yn ogystal, rwyf hefyd wedi cwblhau Cynllun Seneddol y Lluoedd Arfog a oedd yn golygu fy mod yn treulio amser gyda'n Lluoedd Arfog dewr ledled y wlad a thramor.

Rwyf wedi bod yn gefnogwr hir sefydlog i ymgyrch Pleidlais y Bobl, ac yn chwarae rhan allweddol mewn cynghreiriau trawsbleidiol i wrthwynebu polisi Brexit trychinebus y Llywodraeth. Rwyf hefyd yn aelod o'r rhwydwaith More United sy'n hyrwyddo gweithio trawsbleidiol ar yr heriau mwyaf sy'n ein hwynebu fel newid yn yr hinsawdd ac iechyd meddwl.

Ar hyn o bryd rwy'n byw yn Ne Caerdydd a Phenarth - ar ôl cael fy ngeni a'm magu yng Nghaerdydd a Dyffryn Morgannwg. Mynychais 'Llantwit Major Comprehensive School', cyn symud ymlaen i astudio yng Nghanada ac yna Prifysgolion Rhydychen a St Andrews. Am nifer o flynyddoedd wnes i weithio mewn ystod o rolau ymgyrchu mewn elusennau rhyngwladol gan gynnwys World Vision ac Oxfam, a oedd yn cynnwys gweithio ar ymgyrchoedd fel ymgyrch Treth Robin Hood a Make Poverty History.

Fel uwch gynghorydd polisi ar dlodi, datblygu, masnach a materion dyngarol i'r Gwir Anrhydeddus Douglas Alexander AS yn ystod ei gyfnod fel Ysgrifennydd Gwladol dros Ddatblygu Rhyngwladol yn y Llywodraeth Lafur diwethaf - chwaraeais ran wrth ymateb i drychinebau rhyngwladol fel daeargryn Haiti, gwthio i helpu i wneud gofal iechyd ac addysg yn rhad ac am ddim i rai o bobl dlotaf y byd, a mynd i'r afael â heriau byd-eang fel newid yn yr hinsawdd.

Er 1987 rwyf wedi bod yn gefnogwr brwd i'r 'Bluebirds' ac yn dal i fod yn ddeiliad tocyn tymor, tra hefyd yn gefnogwr rygbi mawr. Rwyf wedi gwirfoddoli o'r blaen fel Arweinydd Cyb a Sgowtiaid, yn ogystal â chyflawni rolau gwirfoddol eraill yn y gymuned. Yn flaenorol, rwyf hefyd wedi gweithio fel gweithiwr achos etholaethol - gan ddelio’n uniongyrchol â phryderon pobl leol yn Ne Cymru, a gweithio gyda chyn AC De Caerdydd a Penarth, Lorraine Barrett. Fel Cristion rydw i'n aelod o Gristnogion ar y Chwith, ac yn Is-lywydd Ymgyrch Llafur dros Ddatblygu Rhyngwladol.

Rwy'n aelod o'r undeb GMB, ac yn aelod balch o'r Blaid Gydweithredol.